O nás
 
Exekútorský úrad so sídlom v Topoľčanoch, vedený súdnym exekútorom JUDr. Petrom Klimentom, vykonáva vymáhanie pohľadávok a iných povinností v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), na základe vykonateľných rozhodnutí súdov a iných orgánov, znejúcich na peňažné a nepeňažné plnenie. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou (verejný činiteľ).

Exekučné konanie sa začína na návrh. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. 

Zabezpečíme Vám spísanie návrhu na vykonanie exekúcie a jeho podanie elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

V zmysle vyhlášky MS SR č. 68/2017:
Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane 
a) konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu,
b) prijímania a odosielania písomností za oprávneného,
c) informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie, 
d) inej činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora 
patrí exekútorovi odmena 16,50 eura.
 
Za konverziu dokumentov potrebných na podanie návrhu patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov spojená s týmito činnosťami takto: 
a) 0,10 eura za každú naskenovanú stranu a
b) 0,50 eura za každý dokument.
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS