Zmeny v exekúciách
Od 1.4.2017 dochádza k niektorým zásadným zmenám v exekučných konaniach. Deje sa tak v nadväznosti na zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľujeme si uviesť odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s exekučnými konaniami po 1. apríli 2017.
 
Ako rieši právna úprava účinná od 1. apríla 2017 vzťah k už prebiehajúcim exekučným konaniam začatým pred 1. aprílom 2017?
Riešenie je potrebné hľadať v tzv. prechodných ustanoveniach (§ 243h). V zásade platí, že exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Inak povedané, pôvodné konania prebehnú podľa vtedy platných predpisov.
 
Mení sa oproti pôvodnej úprave moment začatia exekučného konania?
Podľa novej právnej úpravy sa exekučné konanie začína podaním návrhu oprávneným na súde. Podľa pôvodnej právnej úpravy sa exekučné konanie začínalo podaním návrhu u súdneho exekútora. Ak bude návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora podaný do 1.4.2017, bude sa postupovať podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
 
Sú pre „nové exekučné konania“ k dispozícii nejaké vzory návrhu na vykonanie exekúcie?
Návrh na vykonanie exekúcie sa po novom musí podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.
 
Je s podaním návrhu na vykonanie exekúcie spojená poplatková povinnosť?
Z návrhu na vykonanie exekúcie sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu na vykonanie exekúcie oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.
 
Ako mám pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie exekučný titul, ak ho nemám k dispozícii ako elektronický dokument?
Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní pripájať netreba.
 
Ako mám postupovať, ak chcem podať návrh na vykonanie exekúcie a nemám aktivovanú elektronickú schránku?
Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.
 
Na ktorom súde sa vedie exekučné konanie?
Na vedenie exekučného konania je od 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Exekučný súd bude rozhodovať aj o prípustných obranách povinného.
 
Ako sú prideľované jednotlivé veci súdnym exekútorom?
Súd v zmysle právnej úpravy účinnej od 1.4.2017 prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už proti povinnému je vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.
 
Ako sa ako oprávnený dozviem, že exekútor, ktorého mi súd náhodne vybral, niečo pre vymoženie nároku robí?
Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie. O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol, a to v nasledovných lehotách: 
a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie, 
b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy. 
Podrobnosti o obsahu správ sú ustanovené v podzákonnom predpise.
 
Aké sa môže povinný brániť proti exekúcii?
„Námietky“ ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1.4.2017 zrušené. Od tohto dátumu je obranou proti exekúcii „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok. 
Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade t.j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.
 
Aká je obrana proti exekúcii, ak sa postihuje majetok, ktorý je z exekúcie vylúčený?
Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. O uplatnení práva exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec. Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila. Ak však oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá právo uplatnila, alebo oprávneného podľa toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou.
 
Zmenili sa od 1.4.2017 nejako pravidlá pre zrážky z účtu v banke?
Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur (doteraz išlo o sumu 99,58 eur) a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.
 
Ak bude exekúcia neúspešná, koľko ma to ako oprávneného môže stáť?
Nový koncept nastavenia odmien a iných trov exekútora (od 1.4.2017) prišiel s paušálnymi sumami, na ktoré bude mať exekútor nárok. Keďže odmena exekútora sa odvíja od vymoženého plnenia, platí, že ak exekútor nič nevymôže, nemá nárok na žiadnu odmenu. Nárok má na paušálne výdavky, ktorých výšku ustanovuje podzákonný predpis.
 
Môžem žiadať o odloženie (odklad) exekúcie zo sociálnych dôvodov?
Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.
 
Čo robiť, ak je exekúcia oprávnená, avšak ako povinný momentálne neviem ihneď zaplatiť celú vymáhanú sumu?
Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak: 
a) povinný je fyzickou osobou, 
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje, 
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, 
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur, 
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté, 
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
Kto môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu?
Od 1. apríla 2017 môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu jednak súd, avšak aj exekútor tým, že vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Dôvody sú však presne vymedzené a prichádza to do úvahy najmä v týchto situáciách: 
a) Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, 
b) Zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, 
c) Pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, 
d) Pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, 
e) Exekúcia sa zastavila v dôsledku vyhlásenia konkurzu a pod.
 
Bráni zastavenie exekúcie (napr. pre nemajetnosť) opätovnému podaniu návrhu na vykonanie exekúcie?
Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy a teda zastavenie exekúcie nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.
 
Ako sa môže povinný „dostať“ z exekúcie, ktorá sa vedie na vymoženie výživného?
Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ak povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne. 
Následne exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená, povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. 
Zdroj: MS SR
PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS