Dražby
Exekučné dražby sú veľmi vyhľadávaným spôsobom ako získať vec či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú, často krát za veľmi nízku cenu. Na tomto mieste vždy nájdete podrobné informácie o pripravovaných dražbách hnuteľných vecí a nehnuteľností, ich termín, fotografie, opis, technické informácie atď. Upozorňujeme, že v priebehu prípravy každej dražby môže dôjsť k určitým zmenám a to až do okamihu začatia samotnej dražby. Povinný (dlžník) môže uhradiť vymáhanú pohľadávku i v deň dražby a z tohto dôvodu exekútor od konania dražby upustí.
 
  • dražba sa koná spravidla v priestoroch exekútorského úradu,
  • pre všetkých účastníkov platia záväzné pravidlá dražby,
  • k zápisu sa dražiteľ preukazuje dokladom totožnosti, u právnických osôb výpisom z obchodného registra,
  • platby za vydražené hnuteľné veci musia byť uskutočnené na mieste najneskôr do skončenia dražby.

Pokiaľ Vás zaujala nejaká vec, ktorá nebola doposiaľ vydražená, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v našich kontaktoch s uvedením spisovej značky EX.

PRIVÁTNA ZÓNA
V súlade so smernicou EÚ vo veci GDPR
26.05.2018
Pondelok    09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS