O nás
Exekútorský úrad so sídlom v Topoľčanoch, vedený súdnym exekútorom JUDr. Petrom Klimentom, vykonáva vymáhanie pohľadávok v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), na základe vykonateľných rozhodnutí súdov a iných orgánov, znejúcich na peňažné a nepeňažné plnenie. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou (verejný činiteľ), ktorý vykonáva exekučnú činnosť na celom území Slovenskej republiky.
 
Ponúkame Vám komplexné služby spojené s výkonom exekučnej a ďalšej činnosti smerujúce k naplneniu účelu činnosti súdneho exekútora, ktorou sú rýchlosť, dôraznosť, flexibilita a hospodárnosť. Skúsení personál právneho a administratívneho oddelenia spolu s najmodernejšou informačno-technologickou vybavenosťou exekútorského úradu sú predpokladom pre efektívne spracovanie veľkého množstva prípadov, úspešné vykonávanie exekúcie a zákonné uspokojenie práv veriteľa (oprávneného).
 
Sme pripravení prijať akýkoľvek návrh na vykonanie exekúcie, ktorý spĺňa všetky zákonné náležitosti bez toho, aby sme od oprávneného vopred požadovali preddavok na odmenu a náhradu hotových výdavkov exekútora. Postup na podanie návrhu a jeho vzory nájdete v sekcii pre veriteľov.
 
Úzko spolupracujeme s oprávnenými, ktorí môžu on-line prostredníctvom našej webovej aplikácie (privátnej zóny) sledovať priebeh exekučného konania (šetrenia majetku povinného, výšku pohľadávky, úhrady...). Taktiež majú možnosť v sídle exekútorského úradu nahliadnuť do exekučného spisu a osobne sa presvedčiť o realizovaných šetreniach majetku povinného a ďalších úkonoch, ako aj možnosť navrhnúť postup, ktorý by napomohol úspešnosti samotného konania.
 
Prečo spolupracovať s nami?

 • rýchle spracovanie hromadných exekučných prípadov a ku každému individuálny prístup,
 • príprava a spracovanie návrhov na vykonanie exekúcie na základe Vami dodaných podkladov,
 • ponuka právnej pomoci za spolupráce s renomovanými spoločnosťami z podnikateľskej sféry, štátnej správy, advokácie, súdnych znalcov, realitných maklérov, detektívnych agentúr,
 • vlastníme prepracovaný software, ktorý umožňuje rýchle a efektívne zisťovanie majetku povinného, efektívne volíme spôsob vykonania exekúcie,
 • uskutočňujeme mobilnú exekúciu v teréne, ktorú väčšina úradov nevykonáva pre svoju časovú, finančnú a procesnú náročnosť, pričom práve táto cesta vedie k vyššej úspešnosti vymáhania,
 • umožňujeme oprávnenému diaľkový on-line prístup k informáciám o stave jeho exekučných konaní,
 • zo zákona pôsobíme v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • ponúkame ústretový a individuálny prístup k oprávneným,
 • vymáhame pohľadávky v akejkoľvek výške a mene a to bez potreby hradiť preddavky na odmenu a náhradu hotových výdavkov súdneho exekútora,
 • nepožadujeme zmluvnú odmenu,
 • náklady exekúcie vrátane odmeny exekútora hradí spravidla povinný,
 • dôraz kladieme na kontrolu a sledovanie lehôt v konaní tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom,
 • vedieme plne elektronicky exekučné spisy a komunikujeme elektronicky s okamžitou odozvou.

Veríme, že na našich stránkach nájdete všetky potrebné informácie.

PRIVÁTNA ZÓNA
Súdni exekútori budú s bankami od 1. augusta komunikovať...
26.01.2016
Pondelok    09:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 15:00
ODPORUČTE NÁS